Jak na osobní bankrot neboli oddlužení?

Rejstřík insolvenčních pojmů

Majetková podstata

Majetková podstata je tvořena dlužníkovým majetkem, který je určen k uspokojení dlužníkových věřitelů v rámci osobního bankrotu, a tvoří ji především peněžní prostředky, věci movité a nemovité, vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky ( včetně pohledávek, které dosud nejsou splatné), dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, a další práva a jiné majetkové hodnoty, mají -li penězi ocenitelnou hodnotu.

Insolvenčním zákonem je však určen i majetek, který není možno v rámci osobního bankrotu použít k uspokojení věřitelů, přičemž se jedná především o běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty obdobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, a hotové peníze do částky 1.000, -Kč.

Doporučené stránky